ترک اعتیاد

 بسیاری از افراد سعی می ‌کنند تا ترک اعتیاد و سم زدایی بدن از مواد مخدر در خانه را انجام بدهند در صورتی که این کار جزو روش بدون دارو و ترک ناگهانی محسوب می شود و می تواند خطرات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

روش سم زدایی سریع و پاکسازی خون از مواد مخدر بدون مصرف داروهای جایگزین حتما باید در کنار یک پزشک تخصص و مراکز ترک اعتیاد معتبر انجام شود. از آنجایی که در طول دوره اعتیاد بدن فرد به دریافت ماده مخدر عادت کرده است، بنابراین قطع سر خودانه مواد اعتیاد آور می تواند منجربه فوت نیز بشود.

ترک تزریق

مراحل و توضیحات ترک تزریق

ترک کوکائین

مراحل و توضیحات ترک کوکائین

ترک لورازپام

مراحل و توضیحات ترک لورازپام

ترک آلپرازولام

راه و روش ترک آلپرازولام

ترک ماری جوانا

مراحل و توضیحات ترک ماری جوانا

ترک کراک

مراحل و توضیحات ترک کراک

ترک حشیش

راه و روش ترک حشیش

ترک دیازپام

مراحل و توضیحات ترک دیازپام

ترک شیشه

مراحل و توضیحات ترک شیشه

ترک متادون

شرح کامل ترک متادون

ترک استروئید ها

راه و روش ترک استروئید ها

ترک اکستازی

مراحل و توضیحات ترک اکستازی

به بالای صفحه بردن