دکتر برای ترک اعتیاد از الزامات ترک اعتیاد

دکتر برای ترک اعتیاد از الزامات ترک

متاسفانه این روزها افراد بیشتری درگیر بیماری اعتیاد هستند. در شهر تهران بیشتر از هر شهر دیگری آمار این بیماران بیشتر است