ترک ماری جوانا

اشتراک بذار برای عزیزت ...

4.3/5 - (6 امتیاز)
دسترسی به داروی ماری جوانا ، ارزش ، و تنوع محصول و مصرف ماری جوانا در نوجوانان
هدف :
هدف ما بررسی در دسترس بودن مراکز ارائه دهنده ماری جوانا، قیمت و انواع محصولات در محل های همسایگی مدرسه و ارتباط آنها با استفاده نوجوانان از ماری جوانا و استعداد استفاده از ماری جوانا در آینده است.روش ها :
نمونه ای به نمایندگی از دانش آموزان پایه های 8 ، 10 و 12 از 117 مدرسه به طور تصادفی در کالیفرنیا در بررسی مقطعی 2015-2016 مطالعه دخانیات دانش آموزان کالیفرنیا (CSTS) شرکت کردند. ویژگی های مراکز ارائه دهنده ماری جوانا در کالیفرنیا جمع آوری و با مکان های مدرسه ترکیب شد تا میزان دسترسی ، قیمت و تنوع محصول ماری جوانا در محل های مدرسه بررسی شود. رگرسیون های لجستیک چند سطحی با پرسش های تصادفی در سطح مدرسه برای آزمایش ارتباطات ، حسابداری خصوصی و خصوصیات اجتماعی مدرسه انجام شد.یافته ها :
فاصله مدرسه تا نزدیکترین مرکز ارائه ماری جوانا (در گروههای 0 تا 1 مایلی و 1 تا 3 مایل) با استفاده نوجوانان از ماری جوانا در ماه گذشته یا درمعرض قرار گرفتن با ماری جوانا در آینده ارتباطی نداشت. و هیچ یک از محل های ارائه ماریجوانا در محدوده 3 مایلی مدرسه نبود. نه قیمت محصول و نه تنوع محصول در مراکز ارائه دهنده نزدیکترین مدرسه با مصرف ماری جوانا یا حساسیت به مصرف آن ارتباطی نداشت. نتایج از نظر مشخصات مختلف سنجش های پزشکی ماریجوانا قدرتمند بود.نتیجه گیری:
هیچ شواهدی مبنی بر ارتباط ماری جوانا، قیمت یا تنوع محصول در اطراف مدرسه با مصرف ماریجوانا در نوجوانان و حساسیت به استفاده از آن وجود ندارد.

 

 

پیامدها و مشارکت

این نگرانی وجود دارد که نوجوانان تحت تأثیر مراکز ارائه دهنده مارجوانا در همسایگی قرار گیرند. در پیوند بین این مراکز با مدارس از طریق بررسی مکان دقیق ، این مطالعه هیچ گونه حمایت عملی از دسترسی به ماری جوانا، قیمت و تنوع محصول در مدارس با مصرف ماری جوانا و حساسیت به مصرف نوجوانان در مدارس را پیدا نکرد.در سال های اخیر ، نسبت نوجوانانی که از مارجیوانا استفاده می کنند از نسبت سیگار کشیدن در ایالات متحده پیشی گرفته است. در سال 2016 ، نظرسنجی بررسی آینده برآورد کرد که شیوع ملی مصرف ماری جوانا در ماه های گذشته در بین دانش آموزان پایه 8 ، 10 و 12 به ترتیب 5.4٪ ، 14.0٪ و 22.5٪ بود. شروع زودهنگام مصرف ماری جوانا با طیف گسترده ای از پیامدهای منفی سلامتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مرتبط است. جلوگیری از آزمایش ماری جوانا و مصرف منظم ماری جوانا در بین نوجوانان به یک اولویت بهداشت عمومی تبدیل شده است. افزایش مصرف ماری جوانا در نوجوانان همزمان با افزایش تعداد ایالت هایی است که قوانین ماری جوانا را تصویب می کنند ، که مقررات رایج آن حمایت از مراکز ارائه دهنده ماری جوانا است. اگرچه ارائه ماری جوانا برای مصارف پزشکی در مراکز ارائه دهنده معمولاً نیازمند بررسی های بیشتر برای بیماران زیر 18 سال است ، اما این نگرانی وجود دارد که نوجوانان همچنان تحت تأثیر مراکز ارائه در محل باشند. این مراکز ممکن است دسترسی نوجوانان به ماری جوانا را افزایش داده ، نگرش آنها را نسبت به مصرف ماری جوانا عادی کرده و آنها را در معرض تاکتیک های بازاریابی قرار دهند. بر خلاف مقررات قانونی در سراسر ایالت که اجازه تصرف و پرورش ، سیستم ثبت نام بیماران و تأیید برخی شرایط پزشکی را می دهد ، مکان و تراکم ای مراکز معمولاً تابع سیاست و منطقه بندی مجوزهای شهر یا شهرستان است. تغییرات گسترده در این مقررات محلی در داخل و داخل ایالت ها به تنوع در دسترس بودن ارائه ماریجوانا در محله ها کمک کرده است ، که ممکن است تأثیرات متفاوتی بر رفتارهای مصرف ماری جوانا در نوجوانان ایجاد کند.

علیرغم ارتباط قوی بین مراکز خرده فروشی و مصرف الکل و دخانیات که توسط تعدادی از مطالعات مستند شده است، بررسی ارتباط مراکز فروش ماری جوانا با مصرف ماری جوانا محدود است. تحقیقات موجود در مورد قوانین سراسر ایالت بینش کمی در مورد تغییرات فاصله ای در داخل ایالت فراهم میکند. کمبود تحقیقات در سطح محله عمدتا به دلیل فقدان داده های مرتبط با موقعیت های جغرافیایی افراد است. حتی زمانی که اطلاعات مکان مانند کد پستی و شهر در دسترس بود ، آدرس دقیق نقطه مشخص نبود. تا به امروز ، تنها سه مطالعه، شواهد تجربی در سطح محله ارائه کرده اند و همه آنها بهطور گسترده محله را به عنوان کد پستی یا شهر تعریف کرده اند. دو مطالعه کالیفرنیا بر روی بزرگسالان گزارش کردند که شیوع بیشتر مصرف و سوء مصرف ماری جوانا در شهرها/ کدپستی با تراکم بیشتر مراکز فروش ارتباط دارد. در مقابل ، مطالعه ای که بر روی نوجوانان انجام شد ، مکان مدارس را به کمک مرکزپستی با کد پستی به طور تقریبی مشخص کرد و نشان داد که وجود این مراکز اطراف مدارس با استفاده از ماری جوانا در ماه های گذشته در بین نوجوانان ارتباطی ندارد. بررسی سطح شهر یا کد پستی ممکن است بسیار خام و ناچیز باشد تا ویژگیهای محله را که بر زندگی روزمره افراد تأثیر می گذارد نشان دهد. محله ای که بطور دقیق مشخص شده است مخصوصا برای نوجوانانی که کمتر از بزرگسالان رانندگی می کنند معنادار است.

مطالعه مطلب
انتقال بیماران اعصاب و روان به مراکز درمانی معتبر

این مطالعه با استفاده از معیارهای مکان یابی ، در نظر داشت که آیا در دسترس بودن ، قیمت و تنوع محصول ماری جوانا در محل های مدرسه با استفاده نوجوانان از ماری جوانا و استعداد مصرف ماری جوانا در آینده ارتباط دارد یا خیر. در این مطالعه از نمونه ای از افراد مبتلا در کالیفرنیا استفاده شد ، ایالتی با طولانی ترین سابقه قانونی شدن ماری جوانا و بیشترین تعداد مراکز فروش و بیماران ثبت شده.

 

 

روش ها

نمونه مطالعهتوسط وزارت بهداشت عمومی کالیفرنیا تأمین شده است ، بروارد دخانیات دانشجویی 2015-2016 کالیفرنیا (CSTS) یک مطالعه مقطعی برای جمع آوری داده ها در مورد دخانیات و سایر مواد مخدر ، از جمله رفتارهای مصرف ماری جوانا است. CSTS تقریباً هر 2 سال از سال 2001-2002 انجام شده است. موج 2015-2016 توسط دانشگاه کالیفرنیا ، سن دیه گو ، بین اکتبر 2015 و ژوئن 2016 اداره شد. از یک طرح نمونه گیری تصادفی طبقه بنده شده دو مرحله ای استفاده شد ، که در مرحله اول به طور تصادفی مدارس عمومی و غیر انتفاعی را از مناطق انتخاب کرد و همه کلاسهای درس در سطح پایه را برای شرکت در مرحله دوم دعوت کرد. هنگامی که یک مدرسه قادر به جذب همه کلاسهای درس نبود (23 درصد مدارس) ، از کلاسهای درس در سطح پایه به طور تصادفی نمونه گیری شد.
این نظرسنجی توسط 14 درصد از مدارس روی کاغذ و 86 درصد از مدارس به صورت آنلاین انجام شد. هر دو نسخه انگلیسی و اسپانیایی برای دانش آموزان در دسترس بود. روشهای رضایت شامل اخذ رضایت والدین/سرپرست مناسب (با استفاده از رضایت منفعلانه یا فعال ، همانطور که توسط منطقه مدرسه دیکته شده است) و دانش آموزانی که رضایت می دهند. این نظرسنجی توسط برنامه حفاظت از تحقیقات انسانی در دانشگاه کالیفرنیا ، سن دیه گو و کمیته ایالت کالیفرنیا برای حمایت از سوژه های انسانی تأیید شد.
در مجموع از 119 مدرسه، 45 درصد به نمایندگی از مدارسی را که در ابتدا با آنها تماس گرفته بودند در نظرسنجی CSTS 2015-2016 شرکت کردند. در بین مدارس پاسخگو ، حداقل میزان پاسخ قابل قبول برای دانش آموزان 30 درصد تعیین شده است. دو مدرسه کمتر از 30 درصد از دانش آموزان پاسخ دادند و حذف شدند ، 117 مدرسه در مجموعه داده باقی ماند. میانگین میزان پاسخگویی دانش آموزان این مدارس 75.5 درصد و میانه آن 79.2 درصد بود. تجزیه و تحلیل ما بر دانش آموزانی که در این نظرسنجی کلاس های 8 ، 10 و 12 بودند متمرکز بود. تجزیه و تحلیل نهایی 1335 دانش آموز (2.8درصد)) با اطلاعات ناقص را حذف کرد ، و در نتیجه حجم نمونه موثر 46.646 دانش آموز بود. توزیع کلی نژادی و قومی نمونه مورد مطالعه مشابه مشخصات دانش آموزان بود که توسط وزارت آموزش و پرورش برای همه دانش آموزان در کالیفرنیا ارائه شده بود.

 

 

اقدامات

بررسی نتیجه :
مصرف ماری جوانا و حساسیت به استفاده از آن
متغیرهای پیامد سطح فردی شامل دو شاخص دوگانه ارزیابی می شود که آیا نوجوان مصرف کننده ماری جوانا فعلی (اخیرا مصرف کرده) بوده است ؟ و اگر به عنوان مصرف کننده فعلی ماری جوانا شناخته نشده است آیا مستعد استفاده از ماری جوانا در آینده بودند ؟ مصرف فعلی ماری جوانا به استفاده از ماری جوانا (شامل بلانت) در ماه گذشته گفته می شود. مستعد بودن یک شاخص قوی برای استفاده در آینده در متون کنترل دخانیات بوده است. ما از یکی از سه موردی که برای ارزیابی استعداد در افراد سیگاری تأیید شده بود استفاده کردیم، برای ارزیابی استعداد مصرف ماری جوانا مورد استفاده قرار دادیم. به طور خاص ، نوجوانانی که در ماه گذشته از ماری جوانا استفاده نکرده بودند (افراد غیرمصرف کننده) در صورتی در دسته مستعد مصرف ماری جوانا قرار می گرفتند که پاسخ به سوال “اگر یکی از بهترین دوستان شما به شما ماری جوانا (از جمله بلانت) پیشنهاد می داد ، آیا شما از آن استفاده می کردید). ؟ “قطعاً بله” ، “احتمالاً بله” یا “احتمالاً نه” بود. تنها نوجوانانی که با قوی ترین پاسخ منفی “قطعاً نه” پاسخ دادند ، در دسته ای قرار گرفتند که مستعد مصرف ماری جوانا نیستند.اقدامات توضیحی اولیه:
در دسترس بودن ماری جوانا ، قیمت و تنوع محصول
اندازه گیری های مورد توجه در سطح مدرسه مجموعه ای از متغیرها بود که بیانگر در دسترس بودن ، قیمت و تنوع محصولات ماری جوانا در محل های مدرسه بود. ما آدرس دقیق خیابان ، قیمت و اطلاعات دقیق محصول را برای همه مراکز ارائه دهنده ماری جوانا با نمای فروشگاه در کالیفرنیا از یک وب سایت قبلاً تأیید شده بدست آوردیم، که بیشترین مطالب را ارسال می کند. اطلاعات به روز به طور داوطلبانه توسط صاحبان این مراکز و مصرف کنندگان ماری جوانا ارائه شده است. در طول دوره جمع آوری داده ها ، در مجموع 994 مرکز با ویترین فروشگاه در weedmaps.com فهرست شده است. ما 52 داروخانه (5 درصد)) را که فاقد آدرس خیابان بودند حذف کردیم.
مکان 942 مرکز باقیمانده با موفقیت با استفاده از ArcGIS جغرافیایی شد.
دسترسی مدارس به مراکز ارائه کننده ماری جوانا از طریق مجاورت با نزدیکترین مرکز و تراکم مراکز در محل بررسی گردید. بطور خاص، دسته های 0 تا 1 و 1 تا 3 مایل در اطراف آدرس خیابان مدرسه با استفاده از روش اقلیدسی (خط مستقیم) ایجاد شد. دسته 0 تا 1 مایل معمولاً در متون برای نشان دادن فاصله پیاده روی تا خرده فروشان مانند دخانیات ، مشروبات الکلی و فروشگاه های مواد غذایی استفاده می شود. از آنجا که تراکم مراکز ماری جوانا بسیار کمتر از دخانیات یا مشروبات الکلی است، ما همچنین دسته 1 تا 3 مایل را برای افزایش قدرت آماری انتخاب کردیم، که نشان دهنده مسافتی است که به راحتی با دوچرخه، خودرو یا حمل و نقل عمومی قابل دسترسی است، مکان های نقطه ای مراکز فروش ماریجوانا از لحاظ سه بعدی با گروه های 0 تا 1 و 1 تا 3 مایل در اطراف مکان های مدرسه به هم متصل شدند.
دو شاخص دوگانه برای نشان دادن مجاورت نزدیکترین مرکز ایجاد شد :
به ترتیب کمتر از 1 مایل و بین 1 تا 3 مایل از مدرسه. یک متغیر پیوسته برای نشان دادن تراکم مراکز در گروه 0 تا 3 مایل ایجاد شد. برای سهولت دسترسی به مراکز ، به تعداد مراکز در فواصل مختلف وزن های مختلفی داده شد ، با وزن 1 برای کسانی که در فاصله 1 مایلی ، 0.75 برای کسانی که بین 1 تا 2 مایل و 0.5 برای کسانی که بین 2 و 3 مایل بودند. شمارش وزنی به عنوان مجموع مراکز با وزن های مربوطه محاسبه شد. در تجزیه و تحلیل حساسیت ، ما همچنین نزدیکترین فاصله را در دسته های 0 تا 1 ، 1 تا 2 و 2 تا 3 مایل ، تعداد بی وزن مراکز در 0 تا 1 ، 1 تا 2 ، و گروههای 2 تا 3 مایل و 0 تا 3 مایل.قیمت ماری جوانا با کمترین قیمت واحد یک هشتم اونس از تمام محصولات گل ماری جوانا در مرکز فروش نزدیکترین مدرسه بررسی شد. محصولات گل ماری جوانا شامل تمام گونه های سه نوع: Indica ، Sativa و Hybrid بود. واحد یک هشتم اونس (تقریباً 3.5 گرم یا ارزش 5 جوینتز) برای نشان دادن محبوب ترین مقدار خریداری شده در مراکز فروش ماری جوانا انتخاب شد. محصولات غیر گل مانند عصاره ، خوراکی ، نوشیدنی ، پیش رول و تاپیکال ها به دلیل عدم اندازه گیری استاندارد مورد بررسی قرار نگرفت. اطلاعات تکمیلی محصول برای چهار مرکز در دسترس نبود. ما مقادیر مفقود شده را با مقدار متوسط در بخش فروش تکمیل کردیم. به عنوان یک بررسی مستحکم، ما همچنین بالاترین قیمت واحد یک هشتم اونس از تمام محصولات گل ماری جوانا را در نظر گرفتیم.تنوع محصولات ماری جوانا با تعداد کل سویه های ماری جوانا در محصولات گل دار در نزدیکترین مرکز فروش به مدرسه بررسی شد. اطلاعات مفقود شده برای چهار درمانگاه با میانگین ارزش در بخش مرکز ارائه دهنده جایگزین شد. تعداد محصولات غیر گل به تعداد کل تجزیه و تحلیل حساسیت اضافه شد.

مطالعه مطلب
تصفیه خون برای ترک اعتیاد

 

 

معیارهای فردی اجتماعی- اقتصادی

متغیرهای سطح فردی:
شامل نمرات دانش آموز ، جنسیت ، نژاد/قومیت ، کسب درآمد از شغل یا اخذ رضایت از والدین یا سرپرستان در طول یک هفته متوسط و داشتن دوستانی است که از ماری جوانا استفاده می کنند.معیارهای زمینه ای مدرسه
متغیرهای زمینه ای :
شامل مواردی است که نشان داده شده است با مصرف ماری جوانا ارتباط دارد. برای 117 دفتر سرشماری مخصوص مدارس معیارهای اقتصادی و اجتماعی زیر از نظرسنجی 5 ساله انجمن جامعه آمریکا در 2015 به دست آمد : تراکم جمعیت به عنوان هزار نفر جمعیت در مایل مربع ، نسبت جمعیت زیر 18 سال ، نسبت جمعیتی که سفید غیر اسپانیایی بودند و متوسط درآمد خانوار به هزار دلار. با استفاده از 2010 کد منطقه ای رفت و آمد روستایی- شهری ، شاخصی برای منطقه اصلی کلان شهرها ایجاد شد. تعداد مراکز فروش دخانیات در محدوده 0 تا 1 مایل در اطراف مکان مدرسه ها از infoUSA ، ارائه دهنده تجاری لیست های تجاری با ویژگی و حساسیت متوسط بدست آمده است. ما از کد های سیستم طبقه بندی صنایع آمریکای شمالی برای شناسایی خروجی های توتون استفاده کردیم.

 

 

بحث

این مطالعه ارتباط زمینه ای مراکز ارائه کننده ماری جوانا با رفتارهای مصرف ماری جوانا را در نمونه ای از نوجوانان در کالیفرنیا مورد بررسی قرار داد. ما ارتباطات پوچی از نزدیکی و تراکم مراکز فروش ماری جوانا در همسایگی مدارس با نوجوانان را گزارش کردیم. در مقایسه با مطالعه ملی که نتایج مشابهی با استفاده از کد پستی centroid برای تقریب زدن مکان های مدرسه پیدا کرد، این مطالعه در کالیفرنیا توانست از آدرس خیابان های مدرسه برای محاسبه نزدیکی و تراکم دقیق تر در محله کوچکتر مدرسه که در آن خرده فروشان استفاده می کنند ، استفاده کند که برای نوجوانان به راحتی قابل دسترسی است. چنین محله های مدرسه ای محدود ، منطقه کانونی برای صدور مجوز و سیاست های منطقه بندی است که هدف آنها ایجاد محیط های سالم برای نوجوانان است. مطالعه حاضر بر استفاده از ماه گذشته به جای استفاده از سال گذشته متمرکز شده است زیرا زمان دقیق استفاده از سال گذشته ناشناخته بوده و احتمالاً با زمان جمع آوری داده های مرکز فروش مطابقت ندارد. قیمت و تنوع محصولات ماری جوانا در مطالعه قبلی ارزیابی نشده بود.

سهم منحصر به فرد دیگر این مطالعه، ارزیابی عینی قیمت و تنوع محصولات ماری جوانا در مدارس است. تحقیقات قبلی متکی بر هزینه های خام و بررسی های کمی توسط خودسنجی کاربران یا برآورد پلیس از مواد مخدر برای محاسبه قیمت ماری جوانای غیرقانونی بود. با استفاده از اطلاعات دقیق و هدفمند محصول ماری جوانا ، متوجه شدیم که قیمت و تنوع محصول مستقیماً با مصرف ماری جوانا و استعداد استفاده نوجوانان در ارتباط نیست.
با این حال ، رقابت با مراکز فروش ماری جوانا می تواند قیمت ماری جوانا در خیابان را کاهش دهد و مصرف ماری جوانا توسط نوجوانان ممکن است به طور غیر مستقیم تحت تأثیر قرار گیرد. این مکانیسم احتمالی ارزش بررسی بیشتری دارد.

مطالعه مطلب
رابطه هوش با اعتیاد به مواد مخدر

عدم ارتباط بین در دسترس بودن مراکز ماری جوانا و رفتارهای مصرف ماری جوانا در بین جوانان و نوجوانان با تحقیقات قبلی در مورد جمعیت بزرگسال ناسازگار است. این تناقض ممکن است به این دلیل باشد که مراکز فروش ماری جوانا منبع اصلی ماری جوانا برای نوجوانان نیستند، رضایت والدین برای بیماران زیر 18 سال لازم است و برای خرید ماری جوانا پزشکی از کالیفرنیا ، بررسی هویت و توصیه پزشک مورد نیاز است. علاوه بر این ، برخی از شهرها و شهرستانها در کالیفرنیا فعالیت مراکز فروش ماریجوانا را در فاصله 1000 فوت مدرسه ، زمین بازی یا مراکز جوانان ممنوع کرده اند. این مقررات تهیه و بازاریابی مستقیم محصولات ماری جوانا پزشکی را برای نوجوانان کمتر در دسترس قرار می دهد. نوجوانان ممکن است هنوز از طریق خرید از شخص ثالث در معرض ماری جوانا قرار گیرند ، اما افزایش دسترسی به دلیل درصد کمی از بیماران ثبت شده در بین همه مصرف کنندگان ماری جوانا ، احتمالاً اندک است. مطالعه حاضر نتوانست این فرضیه ها را آزمایش کند و مطالعات بیشتری برای بررسی مکانیسم های اساسی یافته های مطالعه ارائه شده است.

عدم ارتباط بین مراکز خرده فروشی و استفاده از محصولات در میان نوجوانان نیز توسط برخی ، هرچند نه همه ، در مورد سایر محصولات مانند دخانیات ، الکل و غذا مشاهده شده است. در مقایسه با این محصولات ، تأثیر مراکز خرده فروشی بر مصرف ماری جوانا در نوجوانان ممکن است کمتر باشد زیرا مصرف ماری جوانا توسط افراد زیر سن قانونی غیرقانونی است. مطالعه ما دومین مورد است که بر نوجوانان تمرکز دارد. امیدواریم مطالعات آینده بتواند آن را با استفاده از نمونه های مطالعه دیگر برای اثبات یافته ها تکرار کند. به ویژه، مطالعات تشویق می شوند تا اطلاعات مربوط به نمونه های کالیفرنیا را پس از 1 ژانویه 2018 ، هنگامی که خرده فروشی ماری جوانا قانونی شد، جمع آوری کنند.

با وجود تعدادی از نقاط قوت ، این مطالعه دارای محدودیت های کمی است. اول ، مانند مطالعات قبلی ، این مطالعه یک بررسی مقطعی بدون استنباط روابط علیتی ارائه کرد. ثانیاً ، گزارش خودکار مصرف ماری جوانا ممکن است دارای سوگیری باشد. سوم، نحوه استفاده از ماری جوانا (به عنوان مثال ، سیگار کشیدن ، دود کردن ، مواد خوراکی) و منابع ماری جوانا در نظرسنجی CSTS 2015-2016 ارزیابی نشد. استفاده های درمانی و تفریحی ماری جوانا متمایز نبود. با این حال ، مصرف ماری جوانا در این گروه سنی بسیار نادر است؛ بنابراین، یافته های مطالعه باید تا حد زیادی نشان دهنده مصرف ماری جوانا برای اهداف تفریحی باشد. چهارم ، نظرسنجی CSTS 2015-2016 مدارس خصوصی یا مدارس پیوسته یا سایر مدارس جایگزین را نمونه گیری نکرد. این یافته ها ممکن است برای دانش آموزانی که در این مدارس یا مدارس خارج از کالیفرنیا ثبت نام کرده اند یا برای کسانی که تحصیل را رها کرده اند قابل تعمیم نباشد. علاوه بر این ، نحوه حمل و نقل در نظرسنجی مورد ارزیابی قرار نگرفته است، که ممکن است دسترسی به مراکز فروش را تحت تأثیر قرار دهد. به دلیل محدودیت داده ها، ما نتوانستیم محیط های مرتبط با این مراکز را فراتر از دسترسی فاصله ای ، مانند تبلیغات در محل فروش ، و دسترسی و آسیب ها درک کنیم. در نهایت ، یک منبع داده واحد ممکن است لیستی جامع از مراکز فروش ارائه ندهد. ما فقط مراکز با ویترین را در نظر گرفتیم و آنهایی را که فقط خدمات تحویل ارائه می دهند، حذف کردیم. تأثیرات زمینه ای این مراکز در اطراف خانه نوجوانان نیز مورد توجه قرار نگرفت.

با توجه به محدودیت های مطالعه ، نتایج این مطالعه بر روی نوجوانان باید با احتیاط تفسیر شود. نباید از آن به عنوان مدرکی علیه استراتژی های تنظیم ماری جوانا مانند صدور مجوز ، مقررات منطقه بندی ، مالیات یا سیاست هایی برای محدود کردن نوع محصول استفاده شود. در عوض، یافته ها، وضعیت فعلی محیط ماری جوانا را نشان می دهد. در 8 نوامبر 2016 ، کالیفرنیا قوانین قانونی شدن ماری جوانا برای مصارف تفریحی را تصویب کرد و در 1 ژانویه 2018 ، خرده فروشی ماری جوانا قانونی شد. تلاش ها برای ادغام سیستم ماری جوانای موجود در قانونی شدن جدید در حال انجام است. این تغییرات در چشم انداز سیاست به احتمال زیاد زمینه های همسایگی مرتبط با ماری جوانا را تغییر می دهد، و یافته های این مطالعه مبنایی برای محیط در حال تحول است که باعث تغییر قوانین می شود. ما تایید عملی از ارتباطات ماری جوانا ، قیمت و تنوع محصول در مدارس با استفاده از ماری جوانا نوجوانان و استعداد استفاده از آن را پیدا نکردیم. باید تلاش شود تا تغییرات در محیط های وابسته به استفاده از ماری جوانا در طرح جدید قانونی سازی ماری جوانای تفریحی مورد بررسی قرار گیرد و آثار علمی این عوامل زمینه ای برای اطلاع رسانی بهتر سیاستگذاری بررسی شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

فهرست مطالب

پذیرش اورژانسی و ارائه خدمات در این مرکز به صورت 24 ساعته می باشد و تیم درمان و پذیرش کلینیک ترک اعتیاد آجودانیه در هر ساعتی از شبانه روز آماده خدمت رسانی به بیماران و خانواده هایشان می باشند.

دوست داری از اعتیاد نجاتش بدی؟

همین حالا با ما تماس بگیر...
به بالای صفحه بردن